Premi Baldiri Reixac / Lletra (UOC) 2012

Veredicte


L'experiència didàctica guanyadora és Taller d'expressió digital. Experiències creatives 2.0, d'Helena Guasch i Gibert.

Atès que es tracta d'una experiència orientada a fomentar l'expressió creativa, a estimular l'ús de la llengua catalana en àmbits comunicatius virtuals, a usar les TIC en entorns d'aprenentatge escolar i a crear dinàmiques positives a l'aula a partir de la col·laboració en les diverses propostes formatives. Aquesta experiència pren com a eix vertebrador l'expressió comunicativa en totes les seves modalitats i es proposa que els alumnes comprenguin i valorin que unes bones pràctiques lingüístiques contribuiran a millorar significativament el seu aprenentatge i els ajudaran a obtenir resultats positius en tots els àmbits de la vida, tant en els més quotidians com en els més acadèmics.

Convocatòria 2011-2012


La Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Lluís Carulla convoquen el Premi a la millor experiència didàctica d'ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes mitjançant les TIC, amb motiu del 10è aniversari de LletrA. El premi és dotat amb 4.000 euros per a l'autor i l'aplicador de la proposta didàctica, un treball que ha de ser inèdit i s'ha de lliurar encapçalat amb el títol i acompanyat d'un sobre tancat amb la fitxa d'inscripció.

El premi s'inscriu dins de la convocatòria dels XXXIV Premis Baldiri Reixac 2011-2012, destinats a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana en tot l'àmbit dels països de parla catalana.

Aspectes generals


Els treballs i la documentació s'han d'adreçar a:

Fundació Lluís Carulla
Aribau 185 3r 08021 BARCELONA
Tel. 93 200 53 47 Fax 93 200 56 33
Correu electrònic: info@fundaciolluiscarulla.cat

El termini de presentació s'acaba el dia 10 de febrer de 2012. Els treballs tramesos per correu que arribin després d'aquesta data només seran admesos si al mata-segells consta que la tramesa és anterior al 10 de febrer.

Els formularis d'inscripció es poden descarregar del web de la Fundació Lluís Carulla. La documentació que s'adjunti en suport informàtic ha de ser en programari compatible amb Windows XP i autoexecutable.

El jurat és format per Carme Alcoverro, Carles Armengol, Rosa Boixaderas, Alba Espot, Margarida Falgàs, Marcel Fité, Josep Gonzàlez-Agàpito, Isidre Moreso i Irene Seira.

Els treballs no premiats podran ser recollits des del 25 de juny fins al 17 d'octubre, amb la presentació de la fitxa d'inscripció. La Fundació Lluís Carulla podrà disposar dels treballs premiats durant un any per tal d'exposar-los i promoure'n la difusió.

Tots els premis


Premis a les escoles

14 premis de 3.300 euros cadascun

Seran premiades la qualitat global i la catalanitat, en llengua i continguts, d'escoles, instituts, centres de formació d'ddults i centres universitaris de formació del professorat, concretades en un projecte educatiu i lingüístic que s'estigui aplicant i que assoleixi un ús elevat de la llengua entre l'alumnat i el professorat, tant en l'activitat acadèmica com en la comunicació informal. Es valorarà igualment l'activitat educativa amb referència a la identitat que, a més de la llengua i la cultura pròpies, manifesti voluntat integradora en el marc d'una societat democràtica. Es prendran en consideració les dificultats que poden presentar determinats contextos escolars.

Per participar-hi cal omplir i trametre el qüestionari que facilita la Fundació Lluís Carulla, amb la documentació que s'hi demana. Les escoles unitàries integrades dins d'una zona rural s'han de presentar conjuntament.

Les escoles i els instituts ja presentats als Premis en anys anteriors i no premiats que desitgin optar a aquesta convocatòria, només cal que presentin el qüestionari actualitzat, i no és indispensable, doncs, que aportin documentació nova.

No hi poden optar els centres educatius ja guardonats en convocatòries anteriors.

Premis als alumnes

70 premis de 700 euros cadascun

Seran atorgats a treballs escolars fets en català, pel seu contingut i qualitat, que tractin sobre qualsevol àrea de coneixement, realitzats en equip per alumnes d'ensenyament no universitari. L'import del premi es destinarà a llibres o materials didàctics en català escollits pels alumnes guardonats.

Els treballs poden tractar de temes de qualsevol de les àrees de coneixement dels diversos cicles escolars, o bé ser resultat d'activitats del centre (dels murals, les maquetes i les manualitats més grans de 60 x 60 cm, només se n'admetran fotografies). Quant als treballs de recerca de segon de batxillerat, només se n'admetrà un per centre. En aquest cas s'admetran treballs individuals.

El jurat valorarà especialment els treballs que representin un aprofundiment en la realitat nacional i en la nostra tradició cultural. Cal acompanyar els treballs d'una memòria breu, no més llarga de dos fulls, on cal especificar les motivacions, les circumstàncies, la manera en què s'ha fet el treball, etc.

2 premis dotats amb 2000 euros cadascun

Seran atorgats a experiències específiques que fomentin la comunicació en català entre l'alumnat dins i fora de l'aula a fi de promoure l'ús social de l'idioma. La proposta ha d'expressar quina és la situació lingüística inicial, els objectius que es volen assolir i les bones pràctiques que es duen a terme per aconseguir-ho.

Per optar als Premis, cal acompanyar cada treball amb la fitxa d'inscripció, segons el model que en facilita la Fundació Lluís Carulla.

No seran admesos els treballs que no vagin acompanyats de l'esmentada fitxa d'inscripció emplenada.

Premis a mestres i professors

Dotats amb 16.000 euros en conjunt

Premi a un estudi, una recerca o un assaig pedagògics que contribueixi a millorar la qualitat educativa i la docència, referit a qualsevol nivell escolar o àrea d'aprenentatge o àmbit de coneixement. El premi és dotat amb 6.000 euros per a l'autor del treball guardonat i 3.000 euros de subvenció per contribuir a l'edició del treball. En l'edició del treball premiat hi haurà de constar el premi amb el qual ha estat guardonat. La Fundació Lluís Carulla tindrà una opció preferent a l'hora de publicar-lo.

Premi a una experiència didàctica, referida tant a la globalitat d'un centre educatiu com a un o diversos cicles o nivells, amb relació a l'aprenentatge de la llengua en qualsevol àrea del currículum i a la creació de condicions que afavoreixin l'ús del català entre els alumnes. El premi és dotat amb 3.000 euros per a l'autor i aplicador de la proposta didàctica.

Premi a una experiència didàctica d'ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes mitjançant les TIC, convocat conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya amb motiu del 10è aniversari de LletrA. El premi és dotat amb 4.000 euros per a l'autor i l'aplicador de la proposta didàctica.

En tots tres casos, els treballs han de ser inèdits. Cal lliurar els treballs encapçalats amb el títol i acompanyats d'un sobre tancat amb la fitxa d'inscripció. El jurat podrà dividir els premis o deixar-los sense adjudicar.

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA